خانه » خانواده » اگر می خواهید در امتحانات موفقيت شوید اینجا را بخوانید

اگر می خواهید در امتحانات موفقيت شوید اینجا را بخوانید

اشتباه متداول فراواني ميان دانش آموزان در خصوص درس خواندن وجود دارد که شب بيداري، مثال بارز آن است. بهترين کار براي دانش آموزان، درس خواندن در روز و خواب ...

اشتباه متداول فراواني ميان دانش آموزان در خصوص درس خواندن وجود دارد که شب بيداري، مثال بارز آن است. بهترين کار براي دانش آموزان، درس خواندن در روز و خواب به موقع شبانه است. بيداري شبانه براي درس خواندن و خواب تا دم ظهر، روش مناسبي براي درس خواندن نيست…
به گزارش سایت خبرشهری، اشتباه متداول فراواني ميان دانش آموزان در خصوص درس خواندن وجود دارد که شب بيداري، مثال بارز آن است.  بهترين کار براي دانش آموزان، درس خواندن در روز و خواب به موقع شبانه است. بيداري شبانه براي درس خواندن و خواب تا دم ظهر، روش مناسبي براي درس خواندن نيست…

امتحانات درسي» نه تنها از نظر آموزشي موضوعي مهم به شمار مي رود، بلکه از جنبه هاي ديگري نيز اهميت دارد.امتحانات دانش آموزان هر يک از خانواده ها را به اندازه هاي متفاوتي تحت تأثير قرار مي دهد و گاه حتي به عنوان مهمترين سوژه خانواده در مي آيد. بررسي موضوع «امتحانات» و ابعاد آن کار ساده اي نيست و متغيرهاي متعددي را در اين باره مي توان مد نظر قرار داد.

يکي ازمتغيرهاي مؤثر در موضوع امتحانات، مقطع تحصيلي دانش آموزان است.امتحانات در دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و پيش دانشگاهي که مقدمه کنکور است آثار متفاوتي بر جاي مي گذارد. يک متغيرديگر، تيپ شخصيتي دانش آموز و والدين است.

بر اساس تيپ شخصيتي، خانواده ها رفتارهاي متفاوتي درباره امتحانات دارند.مسائل انگيزشي نيز متغيري قابل توجه است. به اندازه علاقمندي دانش آموزان به درس و تحصيلات و به ميزان پيشرفت تحصيلي آنان، عکس العمل هاي گوناگوني در خانواده ها ديده مي شود.

مدرسه نيز متغيري تأثيرگذار است. قوت و ضعف عملکرد مدارس و انتظارات عوامل آموزشگاهي در نگرش دانش آموز و والدين به امتحانات و همچنين پيشرفت تحصيلي مؤثر است.متغير ديگري که مي تواند مورد توجه قرار گيرد مسائل اقتصادي خانواده هاست. والدين به ميزان

توانايي هاي مالي، ممکن است از راهکارهاي متفاوتي براي درس خواندن و امتحانات فرزندشان استفاده کنند. به همين ترتيب از متغيرهاي ديگري چون سوابق تحصيلي، عوامل محيطي، نقش معلم و غيره نيز مي توان صحبت کرد. هر يک از متغيرهاي مورد اشاره، زمينه هاي زيادي براي بحث و بررسي دارند. اما امتحانات آخر سال دانش آموزان، طيف وسيع تري از مسائل را در بر مي گيرد چرا که:

1- اين امتحانات آخرين فرصت تحصيلي دانش آموزان محسوب مي شود.

2- براساس کارنامه اين امتحانات در خصوص ادامه روند تحصيلي دانش آموزان تصميم گيري به عمل مي آيد.

3- امتحانات پاياني به ايام تابستان متصل مي شود و لذا نتايج آن تا حد زيادي تعيين کننده برنامه هاي خانواده براي تابستان است.

4- براساس نگرشي رايج که درست و غلط بودن آن جاي بحث دارد، امتحانات پاياني ملاک ارزيابي وضعيت تحصيلي دانش آموز است و نه فقط از نظر صدور کارنامه نهايي، بلکه جنبه هاي ديگر نيز ملاک قضاوت قرار مي گيرد.با توجه به مسائل عنوان شده تا اين قسمت، مناسب تر آن است که موضوع امتحانات پاياني، نه به عنوان موضوعي تک بعدي بلکه به صورت طيفي از مسائل مرتبط مورد عنايت قرار گيرد.

امتحانات

1- براي ايجاد يا تقويت انگيزه درس خواندن در فرزندان به راه هايي متوسل شويد که متناسب با شرايط سني و فردي اوست. اگر قول و قرار جايزه و پاداش، تعريف و تمجيد و يا تهديد و تنبيه در دوره ابتدايي مي تواند مؤثر باشد، در دوران راهنمايي و متوسطه بايد هر کدام با در نظر گرفتن شرايط خاص به کار برده شوند.

ايجاد انگيزه با استفاده از نصيحت و گفتگوهاي طولاني در دوره راهنمايي و به خصوص متوسطه نتايجي معکوس به بار مي آورد.

2- هم در روش هاي انگيزشي و هم در برنامه ريزي براي ايام امتحانات، به شرايط رفتاري فرزندتان توجه داشته باشيد. بعضي از دانش آموزان مستقل هستند و توانايي ادامه امور خود را دارند، عده اي نيمه مستقل بوده و نياز به کمک هاي جنبي والدين دارند، تعدادي هم يا به عادت و يا به هر دليل ديگري، حال و حوصله چنداني براي انجام کارهايشان ندارند. در رفتار با کودکان و نوجوانان، بايد به ميزان استقلال عمل آنان توجه داشت.

3- مراقب جنبه هاي تنش آفرين رفتارهايتان باشيد. والديني هستند که خواسته يا ناخواسته به هنگام گفتگو با فرزندشان و يا انجام فعاليت هاي مدرسه اي، فضايي توأم با تنش و التهاب به وجود آورده و متأسفانه به آثار چنين فضايي توجه نمي کنند. وقتي شما با حالت اضطراب و التهاب وارد ماجرا مي شويد مطمئن باشيد که احتمال دستيابي به نتيجه کاهش مي يابد.

4- فرزند شما هر وضعيتي که داشته باشد اعم از مستقل و نيمه مستقل و بي انگيزه – به ميزاني از نظارت نياز دارد. حتي دانش آموزان مستقل و قوي هم بي نياز از حمايت و نظارت والدين نيستند.

با اين تفاوت که آنها اگر از حمايتي منطقي بهره مند شوند پشتوانه رواني بيشتري براي درس خواندن و امتحانات خواهند داشت.

در مورد دانش آموزان مستقل بايد نظارتي متعادل اعمال شود چرا که دخالت بيش از حد، انگيزه هاي باقيمانده آنان را تحليل خواهد برد.

براي دانش آموزان بي انگيزه، در شرايط اضطراري تا حدودي سخت گيري توصيه مي شود. اما در کنار اين سخت گيري بايد شرايط و امتيازات تسهيل کننده اي نيز در نظر گرفته شود.

5- علاوه بر رفتارهاي تنش زا، بسياري از والدين رفتارهاي غيرمنطقي متنوعي دارند. اعلام وضعيت

فوق العاده در خانه به خاطر امتحانات، قطع تماشاي تلويزيون، محدود کردن هر نوع برنامه تفريحي، مرور درس ها تا آخرين لحظه و حتي در مسير خانه تا جلسه امتحان و غيره نمونه هايي از رفتارهاي غير متعارف و نامعقول هستند.

6- در صورت امکان با مطالعه و آگاهي، راهنماي فرزندتان در مورد روش هاي درس خواندن باشيد. بهترين کار براي دانش آموزان، درس خواندن در روز و خواب به موقع شبانه است. مطالعه در حين راه رفتن، دراز کش و لميده نيز رفتارهاي مناسبي براي درس خواندن نيستند. خط کشيدن زير مطالب کتاب نيز اکثر مواقع به روش غلطي صورت مي گيرد. دانش آموزان بايد ياد بگيرند که زير کلمات کليدي خط بکشند نه آن که از يک صفحه کتاب بيش از 90 درصد را خط خطي کنند.

موفقيت در ايام امتحانات

– روند برنامه هاي مدرسه را طبيعي جلوه دهيم

– بهترين اقدام براي راحت رسيدن به هدف حفظ آرامش ، داشتن روحيه بانشاط و فعال است

– سعي کنيم در ايام امتحانات خود را کاملاً آرام کنيم

– در برنامه هاي روزانه خود يکسره درس نخوانيم

– حداقل براي هر 50 دقيقه برنامه مطالعاتي 10 دقيقه به مغز خود استراحت بدهيم ، پژوهشگران معتقدند بازده

6 ساعت مطالعه مداوم به اندازه 2 ساعت مطالعه با استراحت بين فاصله هاي زماني است

– زماني که 10 دقيقه به ذهن خود استراحت دهيد ، کارکرد ذهن را افزايش مي دهيد

– هرگز با برنامه هاي مدرسه و کلاس به مقابله نپردازيم ، زيرا تصور اين فکر ، جسم و روح را خسته مي کند و يادگيري را مشکل مي سازد

-حتماً نکاتي را که براي شما سخت است ،

يادداشت برداري نموده تا در فرصت هاي مرده چندين بار آنها را مطالعه کنيد

– در حين مطالعه حتماً مواد قندي سالم مثل خرما ، شيريني جات مصرف کنيد

-هميشه به فرا رسيدن پايان امتحانات فکر کنيد و همچنين به اين مطلب که اين ايام به سرعت مي گذرد

– ضعف دروس عربي و زبان را مي توان با تمرين و تکرار خصوصاً از طريق نوارهاي ضبط شده بالا برد که کاملاً در حافظه ثبت شود

-در هفته يک تفريح 5-4 ساعته براي خود مثل رفتن به پارک ، استخر ، سينما و موزه در نظر بگيريد

– هرگز با ذهن خسته درس نخوانيد ، يک ساعت درس خواندن با ذهن آرام موثرتر از چندين ساعت مطالعه با ذهن خسته است

– در ايام امتحانات به تغذيه خود توجه کنيد

– اگر در ايام امتحانات براي يک درس زمان اضافه داريد ، به درس هايي که نياز به زمان بيشتري دارند ، بپردازيد

– براي درسي که ضعف بيشتري داريد ، هر روز نيم ساعت زمان در نظر بگيريد و طبق تقسيماتي که داريد ، تمام بخش ها را رفع اشکال کنيد

-تمام اطلاعات را به صورت نکته ثبت کنيد

-در اوقات مُرده به پيش مطالعه بپردازيد

-براي درک مطالب مشکل ، مثال ، رمز و تصويري در نظر بگيريد و بدين طريق آنها را رمز گذاري کنيد

– در مطالعه با افزايش سرعت خواندن از پراکندگي حواس جلوگيري و تمرکز حواس خود را افزايش دهيد

– حتماً درس ها را دوست بداريد ، چون ارتباط برقرارکردن با درس به ميزان 30 % فهم و درک مطلب را افزايش مي دهد

– در نظر داشته باشيد که يک دانش آموز توانمند ، اراده و اعتماد به نفس خود را تقويت مي کند و با روحيه اي شاد و آرام و اعتقاد به خدا برنامه ها را دنبال مي کند.

نکات قابل توجه قبل ازشروع امتحان

1. توجه داشته باشيد توکل به خدا , آرامش و اعتماد به نفس و پشتکار و برنامه ريزي مهمترين عوامل موفقيت در امتحان است.

2. سعي کنيد هرگونه برداشت نا به جا از امتحانات و ناراحتي و انزجار و نفرت از امتحان دادن را از خود دور کنيد. زيرا امتحان جزء لاينفک زندگي است .

3. روز هاي قبل از امتحان هر چيز را که باعث حواس‌پرتي مي‌شود کاملا کنار بگذاريدزيرا توجه به ساير چيزها باعث از بين رفتن تمرکز شما مي‌شود. و کاهش تمرکز روي درس خود به خود اضطراب به وجود مي‌آورد.

4. آغاز کار مطالعه با ياد خدا و به جا آوردن نماز واجب و تلاوت آياتي از کلام الله مجيد آرامش را برايتان به ارمغان مي آورد .

5. همواره سعي کنيد امنيت و آرامش را در خانه فراهم کنيد و براي مطالعه يک مکان آرام و بي سروصدا را مد نظر قرار دهيد.

6. در اتاقي که مطالعه مي کنيد عوامل مزاحم از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، تلويزيون و… را از خود دور نماييد.

7. حتما وسايل و مکان مطالعه را قبل از مطالعه، مرتب و منظم نماييد. تنها وسايلي را که واقعا مورد نيازتان مي باشد مقابلتان قرار دهيد.

8. در خود تمرکز ايجاد نماييد و تمام حواس خود را در جهت مطالعه قرار دهيد.

9. هنگام مطالعه خود را به جاي معلم قرار دهيد و سئوالات امتحاني را طرح نماييد .

10. سئوالاتي را که قبلا معلم از شما امتحان گرفته يا در اختيارتان قرار داده است مجددا مرور کنيد .

11. تاکيدات معلم در زمان تدريس يا پرسشهاي او را مجددا يادآوري کنيد .

12. نمونه سئوالات امتحان سال هاي قبل را تهيه کنيد و به بررسي آنها بپردازيد تا با نحوه وسبک طرح سئوالات آشنا شويد.

13. براي امتحانات پايان ترم، سؤالات امتحانات کلاسي را دوره کنيد و اشتباهات قبلي خود را بررسي کنيد تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنيد.migna.ir

14. اشکالات درسي خود را يادداشت کنيد و در روزهاي باقيمانده تا امتحانات و در فواصل امتحانات از دوستان و همکلاسي ها و اعضاي خانواده و در صورت دسترسي از معلم بپرسيد. و اين کار را تا حد اکثر شب قبل از امتحان انجام دهيد .

15. مطالعه عميق و دقيق موضوعات درسي و ايجاد ارتباط ذهني بين مطالب کمک بزرگي به يادگيري بهتر دروس خواهد داشت

16. خلاصه کردن و بازنويسي مطالب مي تواند کمک بزرگي در هنگام مرور و يادآوري مطالب بنمايد.

17. حتي المقدور برنامه مطالعه در ايام امتحانات به گونه اي تنظيم کنيد که در شب امتحان استراحت به ميزان لازم وجود داشته باشد.

18. وقت خود را به گونه اي تنظيم کنيد که به اندازه کافي فرصت مطالعه همه درس ها را داشته باشيد .

19. پس از تلاش خود در درس خواندن و فهميدن مطالب خود را تمجيد و تشويق کنيد.

20. وقت خود را با افرادي بگذرانيد که از آرامش خوبي برخوردارند وبه شما روحيه يا به قولي انرژي مثبت مي‌دهند.

21. اصولا هر وقت فکري منفي به سراغ شما آمد فوراً همان فکر را به شکل مثبت تغيير دهيد و با صداي بلند براي خود تکرار کنيد.

مثلا ممکن است فکرکنيد: همه بچه‌ها يک دور کامل درس را خوانده‌اند و به آن مسلط هستند اما من هنوز با کتاب سر و کله مي‌زنم. اگر چنين فکري به سراغ‌تان آمد بلافاصله به خود تلقين کنيد که توانسته ايد با مطالعه کافي و مفيد، نمرات بهتري بگيريد و با صدايي رسا بگوييد:

« من قبلا هم چنين امتحان‌هايي داده‌ام و اکثر مواقع هم نمره خوبي گرفته‌ام.»

22. به دقت درسي را که امتحان داريد مطالعه کرده و با تمام توان از فرصت بهره بگيريد و بدانيد از دست دادن چنين ايام مهمي جبران ناپذير نخواهد بود.

23. برنامه مطالعه خود را طوري تنظيم کنيد که بعد از حداقل يک بار مطالعه دقيق و عمقي مطالب، حداقل يک بار مطالب امتحاني خود را مرور کنيد.

24. روزهاي قبل از امتحان حتما مثل شرايط امتحان و با زمان بندي مشابه از خود امتحان بگيريد .

25. قبل از دوره کردن هر مطلب جديد نفس عميق بکشيد و سعي کنيد ذهن خود را از هر فکر ديگري پاک کنيد.

در ضمن در پايان جدول زمان‌بندي که براي خود تهيه کرده‌ايد زماني را براي قدم زدن در هواي آزاد در نظر بگيريد. اين کار باعث مي‌شود قبل از امتحان فردا احساس آرامش عميقي به شما دست دهد.

26. برنامه امتحانات را در محل مناسب به نحوي که در معرض ديد باشد نصب نماييد .

27. بهتراست شب قبل از امتحان دوش بگيريد

28. مطابق معمول هر شب استراحت کنيد تا روز بعد با شادابي و نشاط بيشتري در جلسه امتحان حضور يابيد سعي کنيد شام را مختصر و سبک ميل کنيد.

29. قبل از رفتن به بستر وسايل لازم و ضروري را براي امتحان فردا را اماده سازيد.

30. از مشاجرات خانوادگي و رفت و آمد هاي فراوان و حضور در مکان هاي شلوغ و پر سر و صدا و ديدن يا شنيدن بيش از حد برنامه هاي تلويزيوني و ساير عواملي که موجب اتلاف وقت تشويش خاطر و حواسپرتي مي گردند پرهيز کنيد

31. پس از بيداري و به جاي آوردن نماز نخوابيد و به مرور کتاب درسي و فرمولهاي آن بپردازيد.

32. حتما صبحانه مناسب و يا ناهار مختصر صرف کنيد.بدون تغذيه مناسب مغز شما براي انجام فعاليتهاي لازم دچار مشکل خواهد شد.

33. سعي کنيد زودتر از معمول روزانه از خانه خارج شويد تا مسائلي مانند ترافيک باعث ايجاد نگراني و تشويش از دير رسيدن به جلسه نگردد.

34. با گام هاي آهسته و بدون تعجيل به مدرسه آمده و با گام هاي آهسته به محل برگزاري امتحان برويد .

35. با آمادگي کامل و به موقع در سر جلسه‌ امتحان حاضر شويد. و مطمئن شويد وسايل مورد نياز مثل مداد، خودکار، ماشين حساب، لغت نامه و ساعت را به همراه داريد . با اين کار همه چيز در دسترس شما خواهد بود و ضمن آرامش نيازي به قرض گرفتن وسايل ديگران پيدا نخواهيد کرد.

36. با اطمينان خاطر و آرامش کامل در امتحان شرکت کنيد. مثبت انديشي کنيد.

همواره اين جملات را در ذهن خود تکرار کنيد: « من براي امتحان کاملا آماده ام و به خوبي از عهده آن برمي آيم.» نگراني را از خود دور کنيد. هر گاه احساس نگراني کرديد، چند نفس عميق بکشيد تا آرام شويد.

37. قبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دل‌شوره و امتحان صحبت نکنيد. بهتر است بدانيد که نگراني هم‌چون يک بيماري مسري قابل سرايت به ديگران است.

38. آرام ولي هوشيار باشيد. اگر حق انتخاب داريد، مکان مناسبي را براي نشستن انتخاب کنيد. نيمکتي را انتخاب کنيد که بر روي آن فضاي کافي براي کار داشته باشيد.

به پشتي نيمکت تکيه دهيد و راحت باشيد.

39. آرامش داشتن در روز امتحان فوق العاده اهميت دارد. افرادي که کارهاي خود را منظم تر برنامه ريزي مي کنند و به انجام مي رسانند کمتر در شرايط تنش امتحان قرار مي گيرند.

40. از مرور مطالب درسي در ساعات قبل از امتحان با دوستان و همکلاسي هايتان جدا خودداري کنيد زيرا مي تواند زمينه ساز اضطراب در شما باشد .

بنابراين طوري برنامه ريزي کنيد که فعاليتهاي درسي راکه قرار بوده با همراهي دوستان خود انجام دهيد در روزهاي قبل انجام داده باشيد .

41. بررسي واطلاع از ميزان يادگيري و تلاش ديگران کمکي به يادگيري بهتر شما نخواهد داشت و تنها خواهد توانست نگراني و اضطرابتان را افزايش دهد بنابر اين بر کنجکاوي خود غلبه کنيد.

دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازدیدها 1,070
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 27619

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری